f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 29/04/2567 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑
2 18/03/2567 เข้าร่วมการประชุมการขอออกประกาศเพิกถอนที่ดินสงวนนอกเขตทาง โดยมีนายสถาพร รัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน นางสาวรสสุคนธ์ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอุทธรณ์ และคณะ จากสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมทางหลวง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1 เเขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3 18/03/2567 ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ งานจ้างก่อสร้าง ของกรมทางหลวงผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting มายังส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุม 2 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
4 18/03/2567 จุดพักรถหมวดทางหลวงเขาค้อ
5 11/03/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทยตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง
6 11/03/2567 กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จัดพิธีลงนามสัญญาการใช้พื้นที่จุดพักรถปากปู่ บริเวณทางหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก – หัวนา ระหว่าง กม.227+765 - กม.227+955 ด้านขวาทาง เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะ CHECKING POINT
7 11/03/2567 ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทยตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง
8 27/02/2567 ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทยตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง
9 19/02/2567 ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทยตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง
10 13/02/2567 ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทยตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางห
11 02/02/2567 ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทยตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง
12 17/01/2567 การปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานขออนุญาตดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
13 17/01/2567 การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหมวดทางหลวง และหน่วยงานในสังกัด พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำ
14 16/01/2567 เข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเเละบริหารงานพัสดุ (Cop ครั้งที่ 13)
15 16/01/2567 เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2567 ผ่าน ระบบ Application "ZOOM”