f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ห้องสารพัสดุและสัญญา
ลงวันที่ 21/12/2563

สมาชิก

  1. นางเบ็ญจลักษณ์ สุขเสถียร เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน(หัวหน้างานพัสดุและสัญญา)

'