f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
งานพัสดุและสัญญา
ลงวันที่ 21/12/2563

นางเบ็ญจลักษณ์ สุขเสถียร

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

งานพัสดุและสัญญา สังกัดแแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)

สำนักงานตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 21  ตอน บ้านโตก - หัวนา ที่ กม. 223+797 (ด้านซ้ายทาง)


'