f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
การจัดการประชุม ผ่านระบบ Tele-conference ด้วย Application “Zoom Cloud Meeting” เพื่อชี้แจงแนวทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ และมาตรการของกรมทางหลวง

วันนี้ (24 มีนาคม 263) เวลา 09.30 น. นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ได้ดำเนินการจัดการประชุม ผ่านระบบ Tele-conference ด้วย Application “Zoom Cloud Meeting” เพื่อชี้แจงแนวทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ และมาตรการของกรมทางหลวง โดยให้แต่ละฝ่ายจัดทำแผนการปฏิบัติงาน กรณี ปฏิบัติงานในสถานที่ราชการตามปกติ แผนการทำงานเหลื่อมเวลาทำงาน เพื่อลดความแออัด แผนการทำงานจากที่บ้านและได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ