f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
มอบเงินสวัสดิการ ทุนการศึกษา พร้อมใบเกียรติบัตร ให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566
ลงวันที่ 16/01/2567

วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 11.30 น. นายวัฒโนทัย นาชัยเวียง ผู้อำนวยการแขวทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง มอบเงินสวัสดิการ ทุนการศึกษา พร้อมใบเกียรติบัตร ให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566 ณ ชั้น 2 อาคาร 1 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1


'