f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง 22/04/2567 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
2 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหล่มเก่า แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 22/04/2567 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะชำรุด(งานเงินทุนฯ) 29/08/2566 พช.1/(พ.4)/04/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สักหลง-กกกะทอน ระหว่าง กม.277+220-กม.277+700 07/11/2565 คค 06035/(eb)8/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
5 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๖ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเขาค้อ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ 05/10/2565 คค06035/(eb)3/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
6 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง 05/10/2565 คค06035/(eb)2/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
7 งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.๓๔๐+๔๓๐-กม.๓๔๐+๕๖๕ 17/05/2565 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
8 แผนงานรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๔๖๖ ตอน หล่มสัก-สักหลง ระหว่าง กม.๑๒+๐๕๐-กม.๑๒+๔๕๐ 10/03/2565 คค 06035/(eb)11/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 งานจ้างเหมาฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๑ ตอนโจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ระหว่าง กม.๒๓+๔๗๐-กม.๒๓+๕๕๐ 25/02/2565 คค06035/(eb) 10 /2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
10 งานจ้างเหมาฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๑ ตอน โจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ระหว่าง กม.๒๓+๔๗๐-กม.๒๓+๕๕๐ 31/01/2565 คค 06035/24/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
11 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อยกระดับความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แยกอาเซียน - น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.356+940 - กม.365+371 (เป็นช่วงๆ) 27/09/2564 คค 06035/29/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
12 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและราวกันอันตรายเพื่อยกระดับความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐาน สู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หัวนา-สักหลง ระหว่าง กม.248+900-กม.273+505 (เป็นช่วงๆ) 27/09/2564 คค 06035/30/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
13 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๕ ตอนบุ่งน้ำเต้า – โนนสว่าง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘+๗๔๗ – กม.๙+๕๓๗ , กม.๑๒+๑๔๓ – กม.๑๒+๙๓๓ , กม.๑๕+๖๐๐ – กม.๑๖+๓๙๐ 21/04/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
14 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอนโคกมน - อีเลิศตอน ๒ ระหว่าง กม.๘๔+๙๐๐ - กม.๘๕+๖๘๕ , กม.๘๙+๓๔๐ - กม.๙๐+๑๒๕ 21/04/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
15 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๑ ตอนปากน้ำ – เฉลียงลับ ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ – กม.๐+๘๘๕ , กม.๘+๙๔๐–กม.๙+๗๓๐ 21/04/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ