f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน หัวนา–สักหลง ระหว่าง กม.๒๔๖+๔๕๐–กม.๒๔๗+๗๐๐ LT. 27/08/2564 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
2 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๗ ตอน นายม – ถ้ำน้ำบัง ระหว่าง กม.๐+๒๗๓ – กม.๐+๕๗๖ 14/01/2562 คค. 06035/22/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน วังชมภู – บ้านโตก ระหว่าง กม.๒๐๕+๑๐๐ – กม.๒๐๕+๘๕๐ RT., กม.๒๐๗+๐๕๐ – กม.๒๐๗+๗๐๐ RT 14/01/2562 คค. 06035/23/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
4 โครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ๓ ภาษา ในสายทางสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 11/01/2562 คค ๐๖๐๓๕ / ๑๗ / ๒๕๖๒ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
5 โครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว 3 ภาษา สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 29/11/2561 คค ๐๖๐๓๕/๑๖/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ