f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ งานจ้างก่อสร้าง ของกรมทางหลวงผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting มายังส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุม 2 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
ลงวันที่ 18/03/2567

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายวัฒโนทัย นาชัยเวียง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 และนายชาญวิทย์ จันทร์ทับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ งานจ้างก่อสร้าง ของกรมทางหลวงผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting มายังส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุม 2 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โดยมี นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานการประชุม


'