f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
เข้าร่วมประชุม “วาระยามเช้า (Morning Brief)” จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ลงวันที่ 20/02/2563

วันที่ (19 ก.พ. 2563) เวลา 08.00 น. นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 มอบหมายให้นายพงศ์ธร โพธิ์เส็ง หัวหน้าหมวดทางหลวงเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม “วาระยามเช้า (Morning Brief)” จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์


'