f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
โครงการ “กรมทางหลวง การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง”
ลงวันที่ 24/02/2563

วันที่ (21ก.พ. 2563) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งตามโครงการ “กรมทางหลวง การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง” ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 63 – 21 ก.พ. 63 ให้บริการรวมทั้งสิ้น 773 ราย รวมน้ำที่ให้บริการทั้งสิ้น 1,259,000 ลิตร


'