f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
931 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนหลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ตอน 2 ระหว่าง กม.306+490-กม.307+450 20/09/2561 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
932 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.2+950-กม.3+665 20/09/2561 10,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
933 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ห้วยเชียงดา-ปากชม ระหว่าง กม.136+075-กม.136+775 20/09/2561 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
934 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนภูสวรรค์-เลย ระหว่างกม.408+250-กม.409+000 20/09/2561 14,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
935 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2414 ตอนนาเมืองไทย-บ้านกลาง ระหว่าง กม.26+095-กม.27+050 20/09/2561 11,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
936 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอนวังแคน-สงเปือย ระหว่าง กม.16+800-กม.17+950, กม.22+250-กม.24+160 20/09/2561 18,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
937 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอนตาดข่า-ภูป่าไผ่ ระหว่าง กม.14+100-กม.15+000, กม.29+400-กม.30+750 20/09/2561 18,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
938 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2140 ตอนวังสะพุง-นาหลวง ระหว่าง กม.20+370-กม.23+233 20/09/2561 11,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
939 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2019 ตอนโป่งวัว-อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ระหว่าง กม.0+215-กม.4+960 20/09/2561 11,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
940 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนวังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.100+000-กม.102+140 20/09/2561 19,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
941 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากภู-เชียงคาน ตอน 2 ระหว่าง กม.375+850-กม.376+805 20/09/2561 18,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
942 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.344+350-กม.345+030 20/09/2561 35,565,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
943 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนภูสวรรค์-เลย ระหว่าง กม.410+610-กม.411+365, กม.412+360-กม.412+645 20/09/2561 19,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
944 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.31+740-กม.34+350 20/09/2561 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
945 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่าง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2(ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนบ่อโพธิ์-โคกงาม ระหว่าง กม.63+225-กม.63+275 18/09/2561 10,142,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 931 ถึง 945 จาก 979 รายการ