f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
211 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/11/2561 16,777.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
212 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 12000 ลิตร 19/11/2561 354,127.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
213 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 ของแขวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย - แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ระหว่าง กม.341+940-กม.342+020 18/09/2561 15,057,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
214 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2314 ตอนหนองวัวซอ-กุดจับ ระหว่าง กม.1+700-กม.2+540 20/09/2561 10,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
215 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนนาคำไฮ-หนองแวง ระหว่าง กม.19+700-กม.20+700 20/09/2561 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
216 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2315 ตอนหนองวัวซอ-อูบมุง ระหว่าง กม.9+000-กม.12+200, กม.12+850-กม.19+000 20/09/2561 9,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
217 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู- เขื่อนอุบลรัตน์ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+575-กม.23+775 20/09/2561 2,152,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
218 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลำภู-นาคำไฮ-วังสำราญ ระหว่าง กม.57+530-กม.66+400 RT. (เป็นช่วง ๆ) 20/09/2561 9,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
219 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลำภู-นาคำไฮ ระหว่าง กม.46+030-กม.46+365 20/09/2561 8,360,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
220 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 4 ระหว่าง กม.31+475-กม.38+250 (LT.) 20/09/2561 9,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
221 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 1 ระหว่าง กม.32+226-กม.33+273 (RT.) 20/09/2561 6,035,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
222 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.34+887-กม.35+087 20/09/2561 11,475,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
223 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวง ทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 1 ระหว่าง กม.19+915-กม.20+735 20/09/2561 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
224 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน วังหมื่น-หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.84+600-กม.85+370 20/09/2561 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
225 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.8+700-กม.10+490 20/09/2561 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 211 ถึง 225 จาก 284 รายการ