f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
541 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งหลักนำทางยางพาราสี่เหลี่ยม งานจ้างเหมา แผนรายประมาณการ แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 30/08/2562 5,230,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
542 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งหลักนำทางยางพาราสี่เหลี่ยม งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 30/08/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
543 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 04/02/2562 7,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
544 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 23 รายการ 04/02/2562 45,803.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
545 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 04/02/2562 8,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
546 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ 04/02/2562 175,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
547 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุ จราจร จำนวน 1 รายการ 01/02/2562 266,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
548 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 14 รายการ 01/02/2562 138,115.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
549 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 30/01/2562 495,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
550 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ๓ ภาษา สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 25/03/2562 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
551 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๗ ตอน นายม – ถ้ำน้ำบัง ระหว่าง กม.๐+๒๗๓ – กม.๐+๕๗๖ 28/03/2562 2,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
552 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานบูรณะทางผิว-แอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน วังชมภู – บ้านโตก ระหว่าง กม.๒๐๕+๑๐๐ – กม.๒๐๕+๘๕๐ RT., กม.๒๐๗+๐๕๐ – กม.๒๐๗+๗๐๐ RT 28/03/2562 9,999,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
553 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 22/01/2562 14,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
554 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 22/01/2562 2,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
555 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 22/01/2562 96,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 541 ถึง 555 จาก 638 รายการ