f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
556 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 22/01/2562 1,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
557 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 22/01/2562 7,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
558 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 22/01/2562 19,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
559 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 22/01/2562 4,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
560 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 22/01/2562 108,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
561 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 22/01/2562 130,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 22/01/2562 137,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 15/01/2562 8,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 15/01/2562 1,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 15/01/2562 204,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 15/01/2562 255,470.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง จำนวน 1งาน 08/01/2562 497,070.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
568 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 17 รายการ 08/01/2562 312,490.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
569 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ้ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 08/01/2562 245,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
570 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 08/01/2562 98,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 556 ถึง 570 จาก 638 รายการ