f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 19 รายการ 13/05/2563 8,372.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 13/05/2563 24,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 น้ำมันดีเซล จำนวน 5,592 ลิตร 13/05/2563 104,770.03 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 น้ำมันดีเซล จำนวน 3,408 ลิตร 13/05/2563 63,851.27 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง จำนวน 1 รายการ 13/05/2563 499,992.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 13/05/2563 8,379.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 13/05/2563 7,780.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 08/05/2563 486,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ 08/05/2563 95,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 05/05/2563 135,385.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 13/03/2563 211,610.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 12 รายการ 13/03/2563 187,310.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 5 รายการ 29/04/2563 46,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ 24/04/2563 59,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 23/04/2563 337,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 638 รายการ