f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนวังชมภู – บ้านโตก (ตอน ๔) ระหว่าง กม.๒๑๑+๓๐๐ – กม.๒๑๑+๘๕๐ 12/05/2563 1,700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอนโคกมน – อีเลิศตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑+๑๗๕ – กม.๑๑+๙๕๓ , กม.๒๔+๐๓๒ – กม.๒๔+๘๑๐ , กม.๔๑+๘๗๔ – กม.๔๒+๖๕๒ , กม.๕๖+๒๗๒ – กม.๕๗+๐๕๐ 21/04/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) ๒ หลัง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 12/05/2563 2,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ 07/04/2563 34,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน บ้านโตก - บุ่งน้ำเต้า ตอน ๓ ที่ กม.๒๔๐+๐๔๙.๐๐๐ 13/04/2563 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงปากช่อง (๑ หลัง) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 12/05/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงแคมป์สน (๑ หลัง) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 12/05/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 12/05/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงนางั่ว (๑ หลัง) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 12/05/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ ๗-๘) ๑ หลัง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 12/05/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ 03/04/2563 47,211.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 10/04/2563 430,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สรุปข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 03/04/2563 4,063,763.45 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 02/04/2563 204,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 33 รายการ 02/04/2563 293,270.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 638 รายการ