f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 02/04/2563 91,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) 02/04/2563 251,194.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนวังชมภู - บ้านโตก (ตอน ๓) ระหว่าง กม.๒๐๙+๙๖๐ - กม.๒๑๐+๒๒๕ 08/05/2563 6,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนวังชมภู - บ้านโตก (ตอน ๒) ระหว่าง กม.๒๐๖+๒๕๐ - กม.๒๐๖+๔๒๕ 05/05/2563 6,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๔๖๖ ตอนโคกหนองม่วง - สักหลง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒+๐๘๕ - กม.๕+๐๐๐ 05/05/2563 2,489,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 17 รายการ 30/03/2563 10,121.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 30/03/2563 18,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 30/03/2563 12,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน ๑ รายการ 30/03/2563 6,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 27/03/2563 14,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนวังชมภู - บ้านโตก (ตอน ๕) ระหว่าง กม.๒๑๓+๔๑๐ - กม.๒๑๓+๕๕๐ 29/04/2563 6,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 25/03/2563 6,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 25/03/2563 300,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/03/2563 47,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 23/03/2563 23,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 638 รายการ