f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 13/04/2563 32,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 13/04/2563 319,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 13 รายการ 13/04/2563 67,571.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 13/04/2563 66,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธา จำนวน 8 รายการ 10/04/2563 28,755.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 10/04/2563 174,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการการเชื่อมโยงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหลากหลายมิติด้วย-ระบบคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอนทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๔+๘๒๕ - กม.๖+๒๐๐ 13/05/2563 50,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๓๘๕ ตอนนายม – เพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๕+๙๐๐ – กม.๖+๘๐๐ และ กม.๑๕+๑๒๐ – กม.๑๕+๗๐๐ 30/04/2563 9,945,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือความจำเป็น ครั้งที่ ๒ เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๗ ตอนนายม - ถ้ำน้ำบัง ระหว่าง กม.๑+๑๗๐ - กม.๑+๗๘๐ (RT) 28/05/2563 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๕ ตอนบุ่งน้ำเต้า – โนนสว่าง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘+๗๔๗ – กม.๙+๕๓๗ , กม.๑๒+๑๔๓ – กม.๑๒+๙๓๓ , กม.๑๕+๖๐๐ – กม.๑๖+๓๙๐ 21/04/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอนโคกมน - อีเลิศตอน ๒ ระหว่าง กม.๘๔+๙๐๐ - กม.๘๕+๖๘๕ , กม.๘๙+๓๔๐ - กม.๙๐+๑๒๕ 21/04/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๑ ตอนปากน้ำ – เฉลียงลับ ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ – กม.๐+๘๘๕ , กม.๘+๙๔๐–กม.๙+๗๓๐ 21/04/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนเข็กน้อย - แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ระหว่าง กม.๓๒๑+๖๑๒ – กม.๓๕๕+๙๘๙ (เป็นช่วงๆ) 29/04/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ 07/04/2563 181,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 16,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 638 รายการ