f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 23/03/2563 30,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 5 รายการ 23/03/2563 67,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 23/03/2563 211,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างซ่อมประตู 23/03/2563 5,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนวังชมภู – บ้านโตก (ตอน ๑) ระหว่าง กม.๒๐๓+๑๕๕ – กม.๒๐๓+๒๒๕ 05/05/2563 5,898,865.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งาน-อำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอนห้วยไร่ - ห้วยใหญ่ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๒๓+๐๙๐ – กม.๑๓๖+๑๕๐ (เป็นช่วงๆ) 21/04/2563 1,994,741.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 43 รายการ 17/03/2563 81,738.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 17/03/2563 26,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 17/03/2563 207,141.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 16/03/2563 484,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุ จราจร จำนวน 2 รายการ 16/03/2563 178,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 16/03/2563 8,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 16/03/2563 24,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 16/03/2563 8,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 16/03/2563 11,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 638 รายการ