f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอนโคกมน - อีเลิศ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑+๑๗๕ - กม.๑๑+๙๕๓ , กม.๒๔+๐๓๒ - กม.๒๔+๘๑๐ , กม.๔๑+๘๗๔ - กม.๔๒+๖๕๒ , กม.๕๖+๒๗๒ - กม.๕๗+๐๕๐ 12/05/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สร้างงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอนโคกมน - อีเลิศตอน ๒ ระหว่าง กม.๘๔+๙๐๐ - กม.๘๕+๖๘๕ , กม.๘๙+๓๔๐ - กม.๙๐+๑๒๕ 12/05/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๕ ตอนบุ่งน้ำเต้า - โนนสว่าง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘+๗๔๗ - กม.๙+๕๓๗ , กม.๑๒+๑๔๓ - กม.๑๒+๙๓๓ , กม.๑๕+๖๐๐ - กม.๑๖+๓๙๐ 12/05/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๑ ตอนปากน้ำ – เฉลียงลับ ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ – กม.๐+๘๘๕ , กม.๘+๙๔๐ – กม.๙+๗๓๐ 12/05/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 21/04/2563 13,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 21/04/2563 37,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 21/04/2563 339,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 21/04/2563 280,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 17/04/2563 5,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 16/04/2563 12,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 63047331191 16/04/2563 46,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 22 รายการ 16/04/2563 5,245.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน ๑๒ รายการ 16/04/2563 16,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 15/04/2563 5,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 14/04/2563 181,236.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 638 รายการ