f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 22/04/2564 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ตามสัญญาเลขที่ พช.2/29/2564 งานจ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ตอนที่ 1 ระหว่าง กม.94+830 - กม.96+000
2 16/04/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศเลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
3 09/04/2564 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
4 09/04/2564 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 10 ประจำเดือนมีนาคม 2564 ตามสัญญาจ้างเลขที่ สท.1/4/2562 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225
5 03/03/2564 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ลย.2/41/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ลย.2/41/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม ระหว่าง กม.85+200 - กม.88+650 และงานตามสัญญาจ้างเลขที่ ลย.2/22/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564
6 24/12/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษาพร้อมใบเกียรติบัตรให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
7 24/12/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ศรบุญเรือง - วังหมื่น ระหว่าง กม.83+490 - กม.84+190
8 17/12/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน แยกศรีเทพ - ซับบอนระหว่าง กม.65+150 - กม.73+000
9 08/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
10 24/11/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาเลขที่ ลย.2/26/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2113
11 24/11/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาเลขที่ ลย.2/13/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคพัฒนาทางหลวงหมายเลข 21
12 23/11/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน (งวดที่ 2) งวดสุดท้าย โครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย - แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตอน 2 ระหว่าง กม.335+870 - กม.336+000
13 13/11/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ พช.2/29/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 งานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)
14 05/11/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ตามสัญญาเลขที่ สท.1/4/2562 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 (งวดที่ 9 ประจำเดือนตุลาคม 2563) ทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ซับอีลุม - บ.ซับตะแบก
15 27/10/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 2 ตามสัญญาเลขที่ ลย.2/8/2563 ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ระหว่าง กม.7+000 - กม.10+000 และ กม.16+350 - กม.17+400