f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย และนายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัดฯ, คณะผู้บริหาร, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะ
ลงวันที่ 18/12/2562

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย และนายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัดฯ,
คณะผู้บริหาร, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจราชการ และรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการที่สำคัญของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม เพื่อรองรับการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของสำนักงานทางหลวงที่ 6 และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)


'